Какво правим в геологията

  • Геоложко, структурно-геоложко и хидрогеоложко картиране
  • Геохимично опробване
  • Тестови шурфове и канави
  • Проучвателни, вертикални сондажи
  • Геоложко, структурно и минераложко описание на сондажна ядка
  • Определяне на Rock Mass Rating съгласно Bienawski 1999г. за тунели
  • Определяне на RQD индекс върху сондажна ядка
  • Изготвяне на геоложки отчети и становища