Хидрогеология

Какво правим в хидрогеологията

  • Проучване, проектиране, и изграждане до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за промишлено и питейно битово водоснабдяване
  • Проекти за Санитерно охранителни зони
  • Проекти за мониторингови мрежи; изграждане на пиезометри
  • Проекти за отводняване на строителни изкопи
  • Разрешителни за водовземане от подземни и повърхностни води-документи за РИОСВ и Басейнова дирекция
  • Проекти за изграждане на термопомпени системи
  • Опитно-филтрационни изследвания
  • Водонагнетяване тип Lugeon