Какво е това ресурс на ПВ (подземни води)

Гравитационните запаси са обемът ПВ, намираща се в порите, пукнатините на водоносното тяло, което се отделя под действието на гравитацията при неговото осушаване.

Експлоатационни ресурси са  общото средногодишно естественно подхранване на  водното тяло или общият средногодишен отток от него. Също така това са и допустимият и възможен дебит на ПВ, който може да се получи при допустими понижения, при запазване на качеството на ПВ, без оказване на отрицателно въздействие на други екосистеми и с възможните технически средства.