Инженерно-геоложки доклад

 1. Увод/Въведение – дава се информация за целта на проучването, вид и обем на извършената работа, основни изпълнители.
 2. Обща част
  • Местоположение.
  • Физико-географско описание – информация за област, релеф, речна мрежа, климат, антропогенни характеристики.
  • Геоложки условия – изученост на района в геоложки аспект, геоложки формации, литология и тектоника.
  • Физико-геоложки явления и процеси – ерозия, абразия, изветряне, заблатяване, суфозия, карст, срутища, свлачища, сипеи, тяхното разпространение и влиянието им върху строителната площадка.
  • Хидрогеоложки условия – подземни води, количество, качество, параметри, влияние на строителната площадка.
 3. Специална част
  • Методика на проучването. Детайлно се описват използваните методи и обработката на данните получени от тях.
  • Инженерно-геоложки условия. Класифицират се почвите и скалите по геоложки, петрографски и физико механични критерии. Районира се строителната площадка на отделни инженерно геоложки тела, по площ и в дълбочина. Анализират се различни варианти на инженерно-геоложките условия. Хидрогеоложки условия. Сеизмичност.
 4. Заключение – посочват се основни изводи, закономерности, препоръки.

Текстова част – инженерно-геоложки колонки, резултати от анализите на пробите  и други изпитания .

Графична част – карти на фактическия материал, геоложка и хидрогеоложка карти, разрези, снимков материал, друга графика.

Използвана литература