Какво правим в инженерната геология

Имаме опит в промишленото и гражданското строителство, в пътното строителство (проучване на магистрали и жп линии, тунели), газопроводи, мостове, сметища, соларни и ветрогенераторни паркове, свлачища, срутиша и сипеи.Съставяме геотехнически експертизи за оценка на физико геоложки явления и процеси-свлачища, срутища, сипеи, суфозия, карст, заблатявания. Извършваме проучване, проектиране и изпълнение укрепване на свлачища, срутища, сипеи и изкопи.Изследване и проектиране на мероприятия по заздравяване на земната основа при слаби почви.