Геологията – наука за планетата Земя

Геологията изучава състава, строежа и закономерностите в развитието на нашата планета. Тя е голям комплекс от науки за земята. Дели се на:

А. Науки за земната кора:

– Минералогия;
– Петрохимия и петрография;
– Литология;
– Структурна геология;
– Кристалография.

Б. Науки за съвремените геоложки процеси:

– Тектоника;
– Вулканология;
– Сеизмология;
– Геокриология.

В. Науки за развитието на геоложките процеси във времето:

– Палеонтология;
– Стратиграфия.

Г. Приложни науки:

– Геология на полезните изкопаеми;
– Хидрогеология;
– Инженерна геология.

Д. Свързани с геологията науки:

– Геохимия;
– Геофизика;
– Петрофизика;
– Геобаротермометрия;
– Геогронология;
– Планетология, Космогеология, Космохимия и др.