Какво е Санитарно-охранителна зона (СОЗ)

При изграждане на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване се изисква да бъде защитен водозабора от неблагоприятното въздействие на химически и биологически агенти за целия експлоатационен срок на съоръжението. Въпросите около изграждането на СОЗ се регулират от Наредба 3 от 2000г. на МОСВ. Около водовземното съоръжение се изграждат три зони (пояси) на санитарна охрана:

-пояс I (за строга охрана на водоизточника);

– пояс II (срешу биологични, бързоразпадащи се и силно сорбируеми химически замърсители);

– пояс III (срещу стабилни несорбируеми химически замърсители).

Пояс I има за цел да защити самите ВС( за повърхностни и подземни води), като предотврати външният достъп до тях, чрез ограждане и затваряне на съоръженията. Според наредбата, размерът на тази зона зависи от защитеноста на подземните водни обекти. Другите два пояса се определят в съответствие с хидрогеоложките условия в района на сондажа и режима на неговата експлоатация.

Точните размери на поясите се оразмеряват с помощта на математическото моделиране. Хидрогеолокото моделиране е съвременен метод, използащ метода на крайните елементи и съвременните компютърни тенологии, за моделиране на ХГ условия и решаване на задачи свързани с движението на ПВ, оценка на техните ресурси, замърсяването и миграцията във водоносните хоризонти.