Изграждане на кладенци, сондажи и дренажи – общи положения

За изграждането на водовземни съоръжения е необходимо издаване на разрешително от съответния орган на МОСВ. Необходими са следните документи: Обосновка за изграждане на водовземно съоръжение, заявление за издаване на разрешително, писмо до Басейнова дирекция за наличието на други, работещи вече съоръжения, технологичен разчет, декларация за срока на изграждане на съоръжението и изпълнител, декларация за липса на задължения, удостоверение за липса на задължения, удостоверение от Агенцията по вписванията, Булстат на фирмата, документ за собственост на имота, документ за платена такса.

Цената на сондиране се определя отгеоложките условия, дълбочината на съоръжението, диаметъра, конструкцията, предназначението на сондажа. Варира от 50 до 150лв/линеен метър. Особен случай са изработките в терасите на реките. Там поради големите водопритоци , крепежът на ствола в процеса на сондиране се осъществява посредством бентонитови и полимерни суспензии. Освен това водата изнася фин материал от пласта(процеса се нарича суфозия), като това изисква задаване на слой обсипка от дребен кварцов чакъл с минимална дебелина от 2х10см. Размерът на зърната се определе в зависимост от зърнометричния състав на седиментите. Минималния диаметър на сондажа се определя от максималния дебит с който ще черпим и от диаметъра на помпеното оборудване. От там се получава и минимален диаметър на сондиране в терасите на реките  около 320мм. Самото изпълнение е сложно и крие редица рискове, водещи до чести аварии. Именно поради тези по-горе изброени фактори,  цената на сондажите в речните тераси е по-висока.

Сондирането със бентонитови разтвори позволява да се спусне в сондажния ствол филтърната колона. След изпълнението на обсипката на сондажа, следва тампониране с глина и цементация на горните, не продуктивни части на ствола. Провежда се прочистване с ерлифт до избистряне на излизащата от сондажа вода. За определяне на хидрогеоложките параметри се водочеппят (така нареченото ОФИ) сондажите по определена и предварително съгласувана с Басейнова дирекция схема. Взима се вода за пълен химичен анализ. (Прил.1 на НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води). Подготвят се документите за приемане на сондажа от Басейнова дирекция. Едновременно с това се оборудва шахтата и се спуска, монтира и изпробва помпеното оборудване . Изпълняват се абсолютно всички предписания от разрешителното. Приемната комисия съставя протокол за приемането и въвеждането в експлоатация на новото съоръжение.