Какво е то хидрогеоложко проучване (ХГП)

Хидрогеоложкото  проучване (ХГП) има за обект  на анализ подземните води, техния произход, разпространение в земната кора, тяхното движение, качество и количество, мероприятия за тяхното използване. В практиката се  решават  въпроси по търсене и проучване на подземните води (ПВ), мелиорация на земеделските земи, ПВ в зоната на добив на полезни изкопаеми, защита на ПВ от човешката дейност, защита и борба с ПВ в процеса на строителство на инженерни съоръжения. ХГП включват комплекс от мероприятия, свързани с изясняване на хидрогеоложките условия. Целта им е да очертаят взаимодействието на Подземните води (ПВ) със земната кора и му предоставят  количествени и качествени характеристики. Например при прокарването на сондажи, кладенци и дренажи , проучването условно се дели на няколко  части:

  1. Набавя се картен материал:топографски, геоложки, тектонски, хидрогеоложки, геохимически и други.Събира се информация за съществуващи съоръжения в района-кладенци, наблюдателни сондажи, водопроявления на терена (извори, езера, блата, реки, язовири, антропогенни въздействия), Прави се анализ на съществуващата геолого-тектонска информация. Построяват се геоложки и хидрогеоложки разрези. Оценява се подхранването и дренирането на водоносните структури. Отчита се влиянието на валежи, реки, сезонните или периодичните колебания на нивата. Информацията се обобщава, оценява и се правят изводи-определят се перспективните части на структурите за по-нататъшно изследване.
  2. Съставя се проучвателна програма, която съдържа:

-цел на проучването;

-брой, местоположение, дълбочина на изработките, конструкция;

-планират се брой и вид на ОФИ (опитно филтрационни изследвания), схеми на изпълнение;

-определят се честотата на измерванията;

-определят се броя водни проби за химичен, микробиологичен и други  анализи, показатели за определяне.

  1. Изпълнение на програмата.
  2. Анализ на информацията, написване на доклад за изпълнената задача с изводи и препоръки.