Какво правим в геологията

 • Геоложко, структурно-геоложко и хидрогеоложко картиране
 • Геохимично опробване
 • Тестови шурфове и канави
 • Проучвателни, вертикални сондажи
 • Геоложко, структурно и минераложко описание на сондажна ядка
 • Определяне на Rock Mass Rating съгласно Bienawski 1999г. за тунели
 • Определяне на RQD индекс върху сондажна ядка
 • Изготвяне на геоложки отчети и становища
Хидрогеология

Какво правим в хидрогеологията

 • Проучване, проектиране, и изграждане до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за промишлено и питейно битово водоснабдяване
 • Проекти за Санитерно охранителни зони
 • Проекти за мониторингови мрежи; изграждане на пиезометри
 • Проекти за отводняване на строителни изкопи
 • Разрешителни за водовземане от подземни и повърхностни води-документи за РИОСВ и Басейнова дирекция
 • Проекти за изграждане на термопомпени системи
 • Опитно-филтрационни изследвания
 • Водонагнетяване тип Lugeon

Какво правим в инженерната геология

Имаме опит в промишленото и гражданското строителство, в пътното строителство (проучване на магистрали и жп линии, тунели), газопроводи, мостове, сметища, соларни и ветрогенераторни паркове, свлачища, срутиша и сипеи.Съставяме геотехнически експертизи за оценка на физико геоложки явления и процеси-свлачища, срутища, сипеи, суфозия, карст, заблатявания. Извършваме проучване, проектиране и изпълнение укрепване на свлачища, срутища, сипеи и изкопи.Изследване и проектиране на мероприятия по заздравяване на земната основа при слаби почви.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДНИТЕ СОНДАЖИ

ОСНОВНИ ЕТАПИ

За изготвяне на  документи за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение и изграждане на водовземното съоръжение.

I ЕТАП: Проучвателни дейности

 1. Набавя се картен материал:топографски, геоложки, тектонски, хидрогеоложки, геохимически и други.Събира се информация за съществуващи съоръжения в района-кладенци, наблюдателни сондажи, водопроявления на терена (извори, езера, блата, реки, язовири, антропогенни въздействия). Прави се анализ на съществуващата геолого-тектонска информация. Построяват се геоложки и хидрогеоложки разрези. Оценява се подхранването и дренирането на водоносните структури. Отчита се влиянието на валежи, реки, сезонните или периодичните колебания на нивата. Информацията се обобщава, оценява и се правят изводи-определят се перспективните части на структурите за по-нататъшно изследване.
 2. Теренен оглед-геоложка и хидрогеоложка картировка, анализ на получената информация, изводи и препоръки;
 3. Използване на геофизични методи за избиране на перспективни участъци за разполагане на съоръженията;
 4. При необходимост, проучвателно сондиране-получаване на по-коректни данни за литологията, физичните показатели на колектора и хидрогеоложка информация;
 5. Изводи и препоръки.

Продължава