Какво е то хидрогеоложко проучване (ХГП)

Хидрогеоложкото  проучване (ХГП) има за обект  на анализ подземните води, техния произход, разпространение в земната кора, тяхното движение, качество и количество, мероприятия за тяхното използване. В практиката се  решават  въпроси по търсене и проучване на подземните води (ПВ), мелиорация на земеделските земи, ПВ в зоната на добив на полезни изкопаеми, защита на ПВ от човешката дейност, защита и борба с ПВ в процеса на строителство на инженерни съоръжения. ХГП включват комплекс от мероприятия, свързани с изясняване на хидрогеоложките условия. Целта им е да очертаят взаимодействието на Подземните води (ПВ) със земната кора и му предоставят  количествени и качествени характеристики. Например при прокарването на сондажи, кладенци и дренажи , проучването условно се дели на няколко  части:

 1. Набавя се картен материал:топографски, геоложки, тектонски, хидрогеоложки, геохимически и други.Събира се информация за съществуващи съоръжения в района-кладенци, наблюдателни сондажи, водопроявления на терена (извори, езера, блата, реки, язовири, антропогенни въздействия), Прави се анализ на съществуващата геолого-тектонска информация. Построяват се геоложки и хидрогеоложки разрези. Оценява се подхранването и дренирането на водоносните структури. Отчита се влиянието на валежи, реки, сезонните или периодичните колебания на нивата. Информацията се обобщава, оценява и се правят изводи-определят се перспективните части на структурите за по-нататъшно изследване.
 2. Съставя се проучвателна програма, която съдържа:

-цел на проучването;

-брой, местоположение, дълбочина на изработките, конструкция;

-планират се брой и вид на ОФИ (опитно филтрационни изследвания), схеми на изпълнение;

-определят се честотата на измерванията;

-определят се броя водни проби за химичен, микробиологичен и други  анализи, показатели за определяне.

 1. Изпълнение на програмата.
 2. Анализ на информацията, написване на доклад за изпълнената задача с изводи и препоръки.

Инженерно-геоложки доклад

 1. Увод/Въведение. Дава се информация за целта на проучването, вид и обем на извършената работа, основни изпълнители.
 2. Обща част.
  • Местоположение.
  • Физико географско описание-информация за област, релеф, речна мрежа, климат, антропогенни характеристики.
  • Геоложки условия- изученост на района в геоложки аспект, геоложки формации, литология и тектоника.
  • Физико геоложки явления и процеси-ерозия, абразия, изветряне, заблатяване, суфозия, карст, срутища, свлачища, сипеи, тяхното разпространение и влиянието им върху строителната плошадка.
  • Хидрогеоложки условия-подземни води, количество, качество, параметри, влияние на строителната площадка.
 3. Специална част.
  • Методика на проучването. Детайлно се описват използваните методи и обработката на данните получени от тях.
  • Инженерно геоложки условия. Класифицират се почвите и скалите по геоложки, петрографски и физико механични критерии. Районира се строителната площадка на отделни инженерно геоложки тела, по площ и в дълбочина. Анализират се различни варианти на инженерно геоложките условия. Хидрогеоложки условия. Сеизмичност.
 4. Заключение. Посочват се основни изводи, закономерности, препоръки.

Текстова част. Инженерно геоложки колонки, резултати от анализите на пробите  и други изпитания .

Графична част. Карти на фактическия материал, геоложка и хидрогеоложка карти, разрези, снимков материал. Друга графика.

Използвана литература.