Геологията – наука за планетата Земя

Геологията изучава състава, строежа и закономерностите в развитието на нашата планета. Тя е голям комплекс от науки за земята. Дели се на:

А. Науки за земната кора:

-Минералогия;

-Петрохимия и петрография;

-Литология;

-Структурна геология;

-Кристалография.

Б. Науки за съвремените геоложки процеси:

-Тектоника;

-Вулканология;

-Сеизмология;

-Геокриология.

В. Науки за развитието на геоложките процеси във времето:

-Палеонтология;

-Стратиграфия.

Г. Приложни науки:

-Геология на полезните изкопаеми;

-Хидрогеология;

-Инженерна геология.

Д. Свързани с геологията науки:

-Геохимия;

-Геофизика;

-Петрофизика;

-Геобаротермометрия;

-Геогронология;

-Планетология-Космогеология, Космохимия и др.