Хидрогеология

Какво правим в хидрогеологията

  1. Проучване, проектиране, и изграждане до ключ на сондажи, кладенци и дренажи за промишлено и питейно битово водоснабдяване.
  2. Проекти за Санитерно охранителни зони.
  3. Проекти за мониторингови мрежи. Изграждане на пиезометри.
  4. Проекти за отводняване на строителни изкопи.
  5. Разрешителни за водовземане от подземни и повърхностни води-документи за РИОСВ и Басейнова дирекция.
  6. Проекти за изграждане на термопомпени системи.
  7. Опитно филтрационни изследвания.
  8. Водонагнетяване тип Lugeon.