Инженерно-геоложки доклад

 1. Увод/Въведение. Дава се информация за целта на проучването, вид и обем на извършената работа, основни изпълнители.
 2. Обща част.
  • Местоположение.
  • Физико географско описание-информация за област, релеф, речна мрежа, климат, антропогенни характеристики.
  • Геоложки условия- изученост на района в геоложки аспект, геоложки формации, литология и тектоника.
  • Физико геоложки явления и процеси-ерозия, абразия, изветряне, заблатяване, суфозия, карст, срутища, свлачища, сипеи, тяхното разпространение и влиянието им върху строителната плошадка.
  • Хидрогеоложки условия-подземни води, количество, качество, параметри, влияние на строителната площадка.
 3. Специална част.
  • Методика на проучването. Детайлно се описват използваните методи и обработката на данните получени от тях.
  • Инженерно геоложки условия. Класифицират се почвите и скалите по геоложки, петрографски и физико механични критерии. Районира се строителната площадка на отделни инженерно геоложки тела, по площ и в дълбочина. Анализират се различни варианти на инженерно геоложките условия. Хидрогеоложки условия. Сеизмичност.
 4. Заключение. Посочват се основни изводи, закономерности, препоръки.

Текстова част. Инженерно геоложки колонки, резултати от анализите на пробите  и други изпитания .

Графична част. Карти на фактическия материал, геоложка и хидрогеоложка карти, разрези, снимков материал. Друга графика.

Използвана литература.